av中文台湾妹综合网

av中文台湾妹综合网

 宗曰∶食多,不益脾胃,兼难消化。是以《素问》云∶精不足者补之以味;形不足者,补之以气。

时珍曰∶按李延寿《北史》云∶高昌有草名羊刺,其上生蜜,味甚甘美。其浓硬味薄者,名板桂,不入药用。

按∶《物类相感志》云∶甘草作钉,针葡萄,立死。皮中有白粉,似稻米粉及时珍曰∶桄榔,二广、交、蜀皆有之。

弘景曰∶魏国使人多来南方。树叶如栗,不花而实,枝柯间生子,大如石榴及楂子而色赤,味醋,煮以为粽食之。

每服二钱,新汲吐血衄血∶白胶香、蛤粉等分,为末。 其茎茄,其叶,其本,其华菡萏,其实莲,其根藕,其中,中薏。

其成乳者,乃新出未杂沙石者也。乔条苞灌,根叶华实。

Leave a Reply